Önemli Duyuru

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ŞİŞLİ BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE TEŞVİKİYE-TOPAĞACI SPOR MERKEZİ ÜZERİNE BALON TENİS KORTU, KAFETERYA VE OYUN PARKI YAPILMASI VE 48 AY SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN
a)
Adresi: Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No:8 Şişli/İSTANBUL
b) Telefon Numarası: (212) 708 88 88/8655-8758


2-İHALE KONUSU İŞİN
a) Yapılacağı Yer: İstanbul Şişli Teşvikiye Mahallesi Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak 25 pafta, 405 ada, 107 parselde yer alan Teşvikiye-Topağacı Spor Tesisi Üzeri

b) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye Şişli Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Muhammen Bedel: İnşaat Yapım Muhammen Bedeli: 356.214,00TL+KDV

Aylık Kiralama Muhammen Bedeli: 2.600,00 TL + KDV (aylık), 124.800,00 TL + KDV (48 ay)
ç) Geçici teminat tutarı: 14.430,42 TL


3-İHALENİN
Yapılacağı yer: Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Şişli Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası Kat:1 Toplantı Salonu Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Tarihi ve Saati: 06/08/2020 – 11:00

Usulü:2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü


4- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER

4.1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi, 4.2. 2020 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
4.4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.1., 4.2., 4.3. ve 4.4’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
4.6. Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatın Şişli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödendiğine dair makbuzun aslı,
4.7. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine ve Şişli Belediyesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
4.8. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,

4.9. İhale dosyasının satın alındığına dair belge (dekont veya makbuz),
4.10. İstekli tarafından ‘Okudum, anladım.’ şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

5-İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:
5.1. İhalenin İdari Şartnamesi, Teknik Şartnamesi ve Sözleşmesi Şişli Belediye Başkanlığı, Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No:8 Kat:5 Şişli / İSTANBUL adresinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma ve İhale Biriminden görülebilecek ve 500,00 TL tutarın Şişli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenmesi durumunda satın alınabilecektir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur ve İhale dosyasının satın alındığına dair belge (dekont veya makbuz) ihale teklif dosyasında sunulacaktır.


6. TEKLİFLERİN VERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
6.1. İhale, açık teklif usulüne göre, 06.08.2020 Perşembe günü saat 11:00’de Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Şişli/İSTANBUL adresinde Şişli Belediye Başkanlığı 1. Kat Toplantı Salonu, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
 
6.2. İhale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini belirler. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verileceği kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.
6.3. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameleri imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.
6.4. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.
6.5. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.
6.6. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif vermezler.