Önemli Duyuru

 

 ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ŞİŞLİ BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI İÇİNDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNİN 15 AY SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN

a) Adresi: Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No:8 Şişli/İSTANBUL

b) Telefon Numarası: (212) 708 88 88

2-İHALE KONUSU İŞİN

a) Yapılacağı Yer: Şişli Belediyesi İlçe Sınırları

b) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye Şişli Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görülebilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Muhammen Bedel: 22.500,00 TL + KDV (aylık), 337.500,00 TL + KDV (15 ay)

ç) Geçici teminat tutarı: 10.125,00 TL

3-İHALENİN

Yapılacağı yer: Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Şişli/İSTANBUL

Şişli Belediye Başkanlığı 1. Kat Toplantı Salonu Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

Tarihi ve Saati: 27/08/2020 – 11:00

4- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER

4.1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi veya aslı görülmek üzere teslim edilen T.C kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı/sürücü belgesi/pasaport fotokopisi

4.2. 2020 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

4.4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.1., 4.2., 4.3. ve 4.4’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

4.6. Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatın Şişli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödendiğine dair makbuzun aslı,

4.7. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine ve Şişli Belediyesine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.

4.8. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

4.9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihale süresince devam edecek şekilde 27.12.2017 tarih, 30283 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda (kâğıt-karton, metal, plastik ve cam atık kodlarını kapsayacak şekilde) alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi.

4.10. İstekli tarafından ‘Okudum, anladım.’ şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

4.11. Muhammen bedel KDV hariç aylık 22.500,00 TL olup, ihalede bu bedel üzerinden artırım yapılacaktır.

5-İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:

5.1. İhalenin İdari Şartnamesi, Teknik Şartnamesi ve Sözleşme Şişli Belediye Başkanlığı, Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No:8 Şişli / İSTANBUL adresinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görülebilecek ve 250,00 TL tutarın Şişli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenmesi durumunda satın alınabilecektir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur ve İhale dosyasının satın alındığına dair belge (dekont veya makbuz) ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

6. TEKLİFLERİN VERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. İhale, açık teklif usulüne göre, 27.08.2020 Perşembe günü saat 11:00’de Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Şişli/İSTANBUL adresinde Şişli Belediye Başkanlığı 1. Kat Toplantı Salonu, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

6.2. İhale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirecektir.

Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilecektir. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilecektir.

6.3. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılacaktır. Diğer istekliler, önce şartnameleri imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılacaktır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılacak ve teklif sahipleri tarafından imzalanacaktır.

6.4. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imza alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

6.5. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

6.6. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif vermezler.