#AtatürkMüzesi

#ferikoy

#tesvikiye

#nisantasi

#maçkaparki

#ŞişliCamii

#Mecidiyeköy

#FulyaMahallesi

#Feriköy

#Darülaceze

#mackaparki

#AbdiİpekçiHeykeli

Asansör Yıllık Periyodik Kontrol Duyurusu

31.10.2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24/06/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği; 04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında, ilçemiz sınırları içerisindeki asansörlerin yılda en az bir defa periyodik kontrollerinin yapılması maksadıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından biri olan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile idaremiz arasında 22/10/2018 tarihinde protokol yeni yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenilenmiştir.

          Söz konusu protokol 5 (beş) yıl süreli olup, 22.10.2018 – 21.10.2023 tarihleri arasında geçerlidir.

          Bakanlık tarafından oluşturulan komisyon kararı doğrultusunda Yönetmelik ekinde belirtilen fiyatların belediye meclisimizce uygulanmasına karar verilmiştir.

2018 PERİYODİK KONTROL ÜCRETLERİ

DURAK SAYISI

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

30 <

ÜCRET

213.4+İİP

+KDV

251+İİP

+KDV

301.2+İİP

+KDV

351.3+İİP

+KDV

401.6+İİP

+KDV

451.8+İİP

+KDV

627.4+İİP

+KDV


Sonraki yıllar için geçerli sayılacak olan fiyatlar, 04.Mayıs 2018 tarih 30411 sayılı yönetmelik ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılacak, takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla tatbik edilecektir.

04 Mayıs 2018 Tarih 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde bina sorumlusuna ilişkin olarak;

Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu

MADDE 8 – (4) Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.

Periyodik kontrol esasları

MADDE 9 – (17) Periyodik kontrol, ilgili idarenin protokol yaptığı A tipi muayene kuruluşu tarafından bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen yapılır.

Periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 11 – (7) Güvensiz olarak tanımlanan asansörün altıncı fıkrada belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

Periyodik kontrol ücretinin tahsili

MADDE 23 – (1) Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.

Bina sorumlusunun yükümlülüğü

MADDE 34 – (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa periyodik kontrolünü yaptırır.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlar.

        

Aynı Yönetmeliğin ;

Periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 11 – (6) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

Ve

Verilerin Bakanlık ile paylaşımı

MADDE 28 – (3) Periyodik kontrolüne bina sorumlusunca izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik kontrolüne nezaret edilmeyen asansör için EK-5 veya EK-6’da yer alan kontrol listelerinin asansör kimlik bilgisi, periyodik kontrole izin vermeme durumu veya periyodik kontrole nezaret etmeme durumu bölümleri doldurularak Bakanlık veri tabanına A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

Ekleri sebebi ile bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edileceği hüküm altına alınmıştır.

          Diğer taraftan,

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen bina sorumlusuna, asansör monte edene veya onun yetkili servisine Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre idari para cezası uygulanır.

(2018 yılı için 1.049,00TL ile 42.078,00TL arasıdır) hükmü bulunmaktadır.

  Bu kapsamda, hemşerilerimize binalarında / yapılarında / sitelerinde kullanımda olan asansör(ler)den kaynaklı can ve mal kayıplarından doğrudan sorumlu olacaklarını hatırlatarak, konunun dikkate alınması kamuoyuna saygı ile duyurulur.