Entegre Yönetim Sistemi

 

Belediye hizmetlerinin ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 10002:2014, OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2013 stan­dartları sistem şartlarını ve belirlenen yönetim politikalarını karşılaması amacı ile Entegre Yönetim Sistemi kurulmuş ve bu sistem; sistem prosedürleri, süreç planları, görev tanım ve sorumlulukları, iş talimatları bazında dokümante edilmiştir. Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısı detayları Doküman Kontrolü Prosedürü’nde açıklanmıştır.

Entegre Yönetim Sistemi içinde; birinci düzeyde EYS El Kitabı, ikinci düzeyde EYS sistem prosedürleri ve süreç planları, üçüncü düzeyde iş talimatları, formlar, destek dokümanlar ve dış dokümanlar bulunur. Entegre Yönetim Sistemi’nin yöne­timini, kontrolünü, ölçümünü ve performans yeterliliğini saptamak için verilerin kullanımı sağlanmıştır. EYS’nin işletilmesi ve gözlenmesinde destek olması için gerekli olan kaynakları ve enformasyonun elde edilebilirliğinin güvenceye alınması sağlanmış ve ölçümleri, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 10002:2014, OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2013 stan­dartları koşullarına göre yapılmaktadır. Sistemin performansı, Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü’ne uygun olarak belirlenmiş aralıklarla değerlendirilir.

Kalite, işin yapılmasına ilişkin her sürecin ana parçasıdır. Organizasyonda tanımlanmış her bölüm, ürün ve hizmet kali­tesinden sorumludur. Başkanlığımız, vizyon, misyon, politika ve hedefleri ile uyumlu etkin bir Entegre Yönetim Sistemi oluşturulmuş, dokümante edilmiş ve uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Entegre Yönetim Sistemi ve EYS El Kitabı, EYS Prosedür Kitapçığı, EYS Talimatlar Kitapçığı vb dokümantasyonların ve uygulamaların etkinliği, her bölümde yılda en az bir kez yapılan kuruluş içi EYS İç Tetkikleri ve bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirilen dış denetimlerle değerlendirilmektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12