İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 ·         YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR  

 

·         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’na göre çalışmalarına devam eder.

 

·         Müdürlüğümüz imar durumu almak isteyen mal sahibine veya vekiline, tapu ve çap belgesine istinaden imar durumu düzenleyerek, ya­zışmalarını yapar.

 

·         Mal sahibinin getirdiği mimari projesinin 3194 sayılı imar kanunu, ilgili kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddelerine göre incelenerek dosyanın imzaya hazırlar.

 

·         Online sisteminde hazırlanacak ruhsat için adres tespitini yapar. 

 

·         Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat olduğunda, inşaatın vizeleri kontrol eder, eğer gerekiyorsa inşaat mahalline kontrol için gider.

 

·         Mimarisi incelenen proje dosyasını, statik hesaplarını ve çizimlerini mimari projeyi esas alarak inceler.

 

·         Hesaplanan harçların ve ücretlerin tahakkuk ettirilmesini sağlar.

 

·         Tahakkuk ettirildikten sonra online sistemine aktarılan inşaat ruhsatlarının kontrolünü sağlar.

 

·         Ruhsatın hazırlanmasına ait işlemleri tamamlandıktan sonra proje dosyasındaki projeler ve ekleri ile birlikte inşaat ruhsatını başkan yardımcısının onayına sunar. Onaydan gelen inşaat ruhsatının online sistemde onayı alınarak, mal sahibine onaylı nüshasından bir örneğini verir. 

 

·         Mahkeme ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap hazırlar ve gerekli yerlere bilgi verir.

 

·         Tescilli eser ve koruma alanında olan yerlerdeki inşaat ruhsatı için müracaat eden dosyaların mimari projesinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri hükümleri doğrultusunda inceler, 2863 sayılı Yasa açısından incelenmek üzere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunar.

 

·         Onaylı yapı ruhsatının bir fotokopisini SGK’ya gönderir.

 

·         Vatandaştan gelen sorulara sözlü veya yazılı cevap verir.

 

·         Asansör Tescil Belgesi’ni düzenler.

 

·         3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ruhsat alınmasını gerektiren her türlü imalat için ruhsat belgesi düzenler. 

·         Yeni yapılacak olan binaların ruhsat eki olan zemin etüd raporlarını inceler.

 

·         Onaylı projelerin tadilatının yapılması halinde bunları inceler ve onaylar.

 

·         Projeler hakkında ilgili talep ve şikayet dilekçelerine cevap verir.

 

·         İlgililerin talepleri doğrultusunda yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirme yaparak “muvakkat” yapı ruhsatı düzenler.

 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR KALEM ŞEFLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PROJE RUHSAT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE ELEKTRİK BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STATİK BÜRO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: imarsehircilik@sisli.bel.tr

 

Bizden Haberler