Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 08.03.2018 tarihinde Şişli Belediyesi Meclis Kararı ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Faaliyetlerimiz Başkanlık Binası Ofisimiz ile İzzetpaşa ve Kuştepe Kent Atölyelerinde sürdürülmektedir. 

BİRİMLER

Kuştepe Ve İzzetpaşa Kent Atölyeleri

Müdürlüğümüz Roman yurttaşların yoğun olarak yaşadığı İzzetpaşa ve Kuştepe Mahallelerinin 50 yıllık sorununu çözebilmek adına “Yerinde Dönüşüm, Sosyal Gelişim” felsefesi ile yürütülen çalışmalarla hem yurttaşların yaşadıkları yerden ayrılmaması hem de sosyal ve ekonomik olarak yaşam standartlarının yükseltilmesini hedefliyor. Müdürlüğümüz Kent Atölyeleri merkezleri; kentsel planlama, yenileme, alan geliştirme ve yeniden canlandırma çalışmaları konusunda muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, meslek odaları, sosyologlar, antropologlar,  hukukçular gibi toplumun farklı kesimlerinin yer aldığı ve kentsel dönüşüm konusunda vatandaşları bilgilendirme üzerine çalışmalar yapar.   

GÖREV ve SORUMLULUKLAR

·         Kentsel Dönüşüm Projelerine altlık teşkil eden yasa ve yönetmelik hükümleri kapsamında bilimsel yöntemler ve analizlere dayanarak güvenli, nitelikli ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir mekanlar oluşturmak amacıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

·         İlçe bütününe yönelik, kente entegre olmayan bölgelerin ve öncelikli müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla sorunların tespiti, mülkiyet verilerinin irdelenmesi ve alana ait tüm verilerine elde edilerek analizlerin yapılması, söz konusu analizlerin değerlendirilmesiyle çözüm önerilerinin mekâna yansıtılarak, yöntemlerin belirlenmesi amacıyla kentsel dönüşüm strateji planı (master plan) hazırlamak veya hazırlatmak.

·         İlgili resmi kurum ve kuruluşlar ile belediye yetkili organları kararı alınarak proje odaklı her türlü işbirliği, protokol ve yazışmalar yapmak.

·         6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya esas proje ve yapım kısımları da dâhil tüm iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

·         5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5998 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı belirlemelerinin yapılmasıyla uygulamaya esas her türlü proje ve yapım işlerini yapmak veya yaptırmak.

·         5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya esas proje ve yapım kısımları da dâhil tüm iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

·         5366 sayılı Yasa ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda “Yenileme Alanı" belirlenmesi işlemlerinin yapılması ile bu işlemlere dair her türlü hukuki ve teknik altyapının hazırlatılarak, meclis kararlarının alınması sonrası, gerekli bakanlar kurulu kararlarının alınabilmesi için ilgili bakanlıkla yazışmaları yapmak.

·         775 sayılı Yasa gereği TOKİ tarafından yürütülecek uygulamaları Belediyemiz adına yürütmek.

·         6306 sayılı Yasa ve uygulama yönetmeliği gereğince riskli alan ile rezerv yapı alanlarının belirlenmesi hakkındaki çalışmaları başlatmak, bu alanlar için Bakanlığın istediği şekliyle dosyaları hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.

·         6306 sayılı Yasa ve uygulama yönetmeliği gereğince Belediyemiz sorumluluğunda yürütülen ‘Riskli Yapı' 'başvurularına ait işlemleri yürütmek.

·         İlçe sınırları içinde, kentsel dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarını hazırlamak veya hazırlatmak ve onay sürecini takip etmek.

·         Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında mimari kentsel tasarım projeleri hazırlamak veya hazırlatmak ve onay sürecini takip etmek.

·         Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılması gereken plan çalışmaları için Meclis ve Encümen Kararı alınması gereken hallerde Meclis ve Encümen’e dosya hazırlamak ve sonuçlandırmak.

·         İlçe genelinde proje ve konut yapacak firmaların uyması zorunlu olacak Kentsel Tasarım Rehberi hazırlamak veya hazırlatmak

·         Kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme alanlarında kadastral güncellemeleri yaptırmak, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16.madde uygulamaları ile 18. maddesine göre imar uygulaması yaptırmak

·         Belediye yetkisinde olan kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili tüm ihale işlemlerini ve kontrollük hizmetlerini (ihale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dâhil) yapmak veya yaptırmak.

·         Belediyemizin kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm alanlarındaki tüm yapım faaliyetleriyle ilgili avan, kesin ve uygulama projeleri ile “Kentsel Dönüşüm ve Tasarım” projelerini yapmak veya yaptırmak.

·         Jeolojik-geoteknik etütler ile mevcut durum analizi gibi çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

·         Proje alanlarında hak sahiplerinin tespitiyle mevcut taşınmazların kıymet takdirlerinin yapmak veya yaptırmak.

·         Proje alanındaki hak sahipleriyle uygulama esasları doğrultusunda uzlaşma ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin yapılması işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

·         Alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi amacıyla proje alanlarına ait değerleme raporlarını ve matematiksel paylaşım modelini hazırlamak veya hazırlatmak.

·         Yapılacak analiz çalışmaları sonrasında proje alanındaki gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılmasını ve arazi kullanım paftası ile kentsel kurgusal tasarım projelerinin hazırlanmasını ve gerekli görülmesi durumunda proje teknik danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak.

·         Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gerek mülkiyete dair gerekse de taşınmazlara dair her türlü bilgi ve dokümanların tasnifini yaparak arşivlenmesini sağlamak.

·         Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün faaliyet alanları ile ilgili kamuoyunda farkındalığın oluşturulması ile uygulamaların görünür ve bilinir kılmak adına faaliyetleri planlamak.

 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ


KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve  SORUMLULUKLARI

 

İletişim Bilgileri

 

Telefon: 444 31 12

 

E-Posta: 

 

Bizden Haberler