#AtatürkMüzesi

#ferikoy

#tesvikiye

#nisantasi

#maçkaparki

#ŞişliCamii

#Mecidiyeköy

#FulyaMahallesi

#Feriköy

#Darülaceze

#mackaparki

#AbdiİpekçiHeykeli

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Duyuru

03.02.2017

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

Şişli Belediyesine aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Şişli Belediyesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları vatandaşlarımızın ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Şişli Belediyesi işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) Şişli Belediyesi’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

2) Şişli Belediyesi kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

www.sisli.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimiz veya mobil uygulamalarımız üzerinden işlem yapan vatandaşlarımızin verdikleri veriler, vatandaşlarımızin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Şişli Belediyesi tarafından işlenmektedir.

Şişli Belediyesi’ne ait olan www.sisli.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimiz web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitelerdir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.sisli.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimizin ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.sisli.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimizin çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.sisli.bel.tr size özel hizmetlerimize ve etkinliklerimize dair tanıtım yapmak, web sitesinin ve mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.sisli.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimizden çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanılabilir.

www.sisli.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimizin ve mobil uygulamalarımızda oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

3) İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

www.sisli.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimizin çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. 

www.sisli.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimize nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

www.sisli.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimizdeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve hizmetleri sunmak için bilgilendirme/tanıtım amacıyla kullanılır. 

4) Şişli Belediyesi kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Şişli Belediyesi, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

•web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

• Çözüm Merkezi üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

•elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

•kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

•vatandaşlarımıza Internet ortamında daha iyi bir Belediye ile etkileşim deneyimi sağlamak, “vatandaşlarımızın ilgi alanlarını dikkate alarak” vatandaşlarımızın ilgilenebileceği hizmetlerimiz  hakkında bilgi verebilmek, 

•vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan işlem yapan vatandaşlarımızı tanıyabilmek ve vatandaş çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli kamusal faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

• vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,

•hizmetlerimiz ile ilgili şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

•yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

6) Şişli Belediyesi kişisel verilerinizi nasıl koruyor? 

Şişli Belediyesi ile paylaşılan kişisel veriler, Şişli Belediyesi gözetimi ve kontrolü altındadır. Şişli Belediyesi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

7) Şişli Belediyesi kişisel verilerinizi paylaşıyor mu? 

Vatandaşlarımıze ait kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şişli Belediyesi sorumlu değildir. 

Kişisel verileriniz kamu faydası gözetilmesi kaydı ile Şişli Belediyesi iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, vatandaşlarımıza kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılabilmektedir. 

8) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir? 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

9) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Şişli Belediyesi’nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

10) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şişli Belediyesi’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şişli Belediyesi’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için vatandaşlarımızın Şişli Belediyesi ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

11) Şişli Belediyesi’ne kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için kisiselverim@sisli.bel.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.