Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz; Belediye, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlar gereğince Belediyemiz  tarafından alınması gereken gelirleri yasalara uygun bir biçimde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak, tahsil edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesini sağlamak; Belediyemiz iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananların ödemesinden sorumludur. Yıllık bütçe, kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamanın yanı sıra, yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesinde sayılan görevleri yürütmek ile yükümlüdür.


GELİRLER BİRİMİ

Gelirler Birimi belediyenin tüm gelirlerinin tespit, tahakkuk ve tahsil edildiği birimdir.

EMLAK VERGİSİ

1319 sayılı Emlak Vergisi Vergisi Kanununa göre tahsil edilmektedir. Yeni bir gayrimenkul aldığımızda veya miras yolu ile intikal ettiğinde yasal süreleri içinde bildirim vermeliyiz.

Emlak vergisi, Bina Vergisi, Arsa Vergisi ve Arazi Vergisi’nden oluşur.

Oranlar

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. ve 18’inci maddelerinde 4736 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

- Emlak vergisinde % 02 (meskenler binde 2, işyerleri binde 4)

- Arsa vergisi % 06'dır.

- Arazi vergisi % 02'dir

Ödeme miktarı: Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranını yarısı kadar artırılan Emlak Vergisi matrahı belediyece hesaplanır.

Ceza: Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesi göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (02.03.2005 itibari ile aylık % 3 ) 2005/8551 sayılı B.K.K.

Ödeme süresi: Bakanlar kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir. Emlak Vergisi mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.

Ödeme yapılacak yerler: Belediye merkez bina, Osmanbey ofis ve semt ofislerinde bulunan veznelere

·         Posta çek hesabı: Emlak Vergisi Posta Çeki Hesap No: 232901 ÇTV Posta Çeki Hesap No:110805

·         Vakıflar Bankası Esentepe Şubesi: Emlak ve ÇTV Vergi Hesap no:TR9500 0150 0158 0072 8784 4718

·         Telefonla borç öğrenme: 212 288 75 76 /7

Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için bildirim verirken

·         Tapu ve kimlik fotokopisi

·         İntikaller için veraset ilamı sureti

·         Bir başka sahsın bildirimini vermek için vekaletname suretini yanınızda bulundurunuz.

Gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekli hususlar :

Tapu işlemlerimizi bitirmeden önce satın alınan gayrimenkulun emlak vergisi borcu olup olmadığının araştırılması gerekir. Emlak vergisinin 30. maddesi istinaden emlak vergisinin ödenmeyen kısmından devreden ve devralan müteselsilen sorumlu olmalarından dolayı devralan emlak vergisi borcu ile devralmış olur. Bunun için satın alınan gayrimenkulun emlak vergi borcu olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekir.

Emeklilere ait işlemler: Emekli Formu’nun doldurularak emekli kimlik suretinin belediyemize ibraz edilmesi gereklidir. Emekli, gazi, şehitlerin dul ve yetimlerinin emekli maaşından başka geliri bulunmaması, (kira, banka faiz geliri vb.) ve bunların dışında hiçbir geliri olmayanlarında Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye BKK yetkilidir. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Satış Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Emlak satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Mülkün sahibi mülk satıldığında, bağlı olunan belediyenin Hesap İşleri Müdürlüğü’ne, bir dilekçeyle başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçeyle başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir.

Bildirim verilmediği tespit edildiğinde ne yapılır?

1319 sayılı Kanun’un 32. maddesi gereğince bildirimin süresinde verilmemesi halinde idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri 4751 sayılı Kanun’un 29. madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır. 213 sayılı V.U.K. 351. ve 352. maddelerine göre usulsüzlük işlemi uygulanır.

Satış ve Taşınma Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Herhangi bir adres değişikliği ya da emlak ve satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Kişi mülkün sahibi ise mülk satıldığında, kişi kiracı ise taşındığında bağlı olunan belediyenin Hesap İşleri Müdürlüğüne, bir dilekçe ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir.


ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu mükerrer 44. Maddesi gereği tahsil edilmektedir.

Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı

Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir.

Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Çevre Temizlik Vergisi’ne ilişkin mükerrer 44. maddesi, 5035 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle yeniden düzenlenmiş olup, 01.01.2004 tarihinden itibaren “Barınma amacı ile oturulan, dolayısıyla konut olarak kullanılan yerlerde, içme veya temizlik için su kullanan gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler veya büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idareleri arasında bir hizmet sözleşmesi yapılmakta ve hizmet sözleşmesi yapan bu gerçek ve tüzel kişiler de “Abone” olarak adlandırılmaktadırlar. Dolayısıyla konutların vergilendirilmesinde, kullandıkları konuta ait su aboneliği bulunanlar, Çevre Temizlik Vergisi’nin de mükellefi olup, adlarına su bedeli ile birlikte tahakkuk edecek Çevre Temizlik vergisini de ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar” şeklinde değiştirildiğinden mesken olarak Çevre Temizlik vergisi ödeyen mükelleflerimizin kayıtları kapatılmıştır. İş yerlerinin belediyemiz de bulunan kayıtları devam etmektedir.

Oranlar

2464 sayılı Kanun’un mükerrer 44. maddesine göre alınan Çevre Temizlik Vergisi her yıl ocak ayında Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen yeniden değerlenme oranı kadar artırılarak tahakkuk ettirilir.

Ödeme süresi

Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.

Ceza

Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 51. maddesi göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (02.03.2005 itibari ile aylık % 3 )

Belgeler

·         Ev sahipleri için tapu ve kimlik fotokopisi (İski bağlantıları yoksa )

·         Kiracılar için kira kontratı, kimlik fotokopisi

·         Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname suretini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Boş Binalar İçin Çevre Temizlik Vergisi’nin Kapsamı Nedir?

Kullanılmayan binalar için 2004 yılından itibaren ÇTV Vergisi alınmamaktadır.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: malihizmetler@sisli.bel.tr

Bizden Haberler