Medya Müdürlüğü

Şişli Belediyesi Medya Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığı’nın "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisi kararı doğrultusunda kurulmuştur.

Müdürlüğümüz; 

Medya Müdürlüğü Kalemi

Basın Yayın İletişim

Foto-Film Servisi

Görsel Tasarım

Şişli Web TV

Dijital İletişim birimlerinden oluşur.

MEDYA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Belediyemizin amaç, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve belediye başkanımızın belirleyeceği esaslar çerçevesinde olumlu bir kurum imajı oluşturmak amacıyla faaliyetler yürütmek.

Belediyemizin izlediği politikaların ve yürüttüğü faaliyetlerin halka duyurulmasını sağlamak.

Belediyemizin kurumsal imajının güçlendirilmesi ve kurum menfaatinin korunması amacıyla gerektiğinde diğer müdürlüklere ve belediye başkanına görüş bildirmek.

MEDYA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİNİN GÖREVLERİ

·         Müdürlükte çalışan personelin özlük işleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

·         Müdürlük evrak iş ve işlemlerini takip etmek.

·         Medya Müdürlüğü Kalemi, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü görevler ile bağlı bulunduğu müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

BASIN YAYIN İLETİŞİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

·         Medyada belediyemiz ile ilgili çıkan her türlü haber, yayın ve bilgiyi günlük olarak takip etmek, basın bültenleri hazırlayarak medya kuruluşları ile paylaşmak.

·         Belediye başkanımızın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın yayın organlarına ulaştırılmasını sağlamak.

·         Belediye başkanımızın basın toplantılarını organize etmek.

·         Belediyemizin diğer müdürlüklerinin yürüttüğü hizmet ve çalışmaların tanıtımını yapmak.

·         Basın kuruluşlarıyla belediyemiz arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonunu sağlamak.

·         Gereken durumlarda belediye başkanımızın günlük programlarının yerel ve ulusal basına bildirilmesini sağlamak.

FOTO-FİLM SERVİSİNİN GÖREVLERİ

·         Belediye başkanımızın günlük programlarının ve belediye ile ilgili tüm organizasyonların müdürlük bünyesindeki fotoğrafçılar ve kameramanlar tarafından izlenmesini sağlamak.

·         Tüm çekim ve kayıtların belirli bir düzen içerisinde arşivde muhafaza edilmesini sağlamak.

·         Basın yayın organlarına sağlıklı bilgi aktarımı için fotoğraf ve video seçimi yapmak ile görsel kalitenin arttırılması için gerekli önlemleri almak,

GÖRSEL TASARIM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

Belediye ile ilgili gerekli görülen kitap, dergi, broşür, billboard gibi materyallerin basımını ve yayımlanmasını sağlamak.

Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü görsel materyalin, kurumsal kimliğe uygun olarak tasarlanmasını sağlamak ve bununla ilgili çalışmaları kontrol ve koordine etmek.

Görsel Tasarım Birimi, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü görevler ile bağlı bulunduğu müdür tarafından verilen diğer görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.

ŞİŞLİ WEB TV’NİN GÖREVLERİ

·         Belediyemizle ilgili hizmetlerin, haberlerin, kampanyaların web sitesinde ve diğer iletişim mecralarında yayınlanabilmesi için video tabanlı programlar hazırlamak.

·         Şişli'de günlük hayatın nabzını tutmak, Şişli ile ilgili haberlerin Web TV aracılığı ile komşularımıza ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

·          Şişli Web TV Birimi, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü görevler ile bağlı bulunduğu müdür tarafından verilen diğer görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.

DİJİTAL İLETİŞİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

·         Belediyemizin ve başkanlık makamının SMS gönderimlerini yapmak.

·         Belediyemizin ve başkanlık makamının sosyal medya hesaplarının takip edilme  ve etkin kullanılması sağlamak.

·         Başkanlık makamınca uygun görülen konu ve başlıklarda sosyal medyada gündem oluşturulmasını sağlamak.

·         Sosyal medyaya yansıyan ve belediyemizi ilgilendiren şikayet ve önerilerin ilgili müdürlükler ile koordinasyon içerisinde çözümlenmesini sağlamak.

MEDYA MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ


MEDYA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-posta: medya@sisli.bel.tr

Bizden Haberler