Önemli Duyuru

Şişli-Ergenekon Mahallesi, Papa Roncalli Sokak, 635 ada, 15 parsel 134 kapı sayılı yerde bulunan metruk yapı ile ilgili ilgi (d) KUDEB yazısında "..ivedi olarak can, mal güvenliği ve çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin (bariyer, uyarı levhası, güvenlik amaçlı iskele kurulu vb. ) alınması " için imar kanunu 39. maddesine göre gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir.

İlgi (d) yazı üzerine Zabıta Müdürlüğü kanalıyla yapı ilgililerine tebligat yapılmak istenmiş, ancak Zabıta Müdürlüğü'nün ilgi (c) yazısında bina içerisinde oturan herhangi biri olmadığı anlaşılmıştır. KPS sisteminden güncel adres kayıtlarının çıkarılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yazı yazılmış olup, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısından ilgilisinin (Alzamıl Jamal Abdulrahmana) güncel adres kaydı bulunmadığı anlaşılmıştır.

İmar Kanunu'nun 39. maddesinde ; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır." denmektedir.

Dosyayı açmak için tıklayınız.pdf