Önemli Duyuru

PAY SATIŞI İLANI (1316 ADA 70 PARSEL)

ŞİŞLİ BELEDİYESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda bilgileri verilen taşınmazda; 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasına istinaden yeni yapılacak uygulamaya ilişkin hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar alınmış ve karara katılmayan Feride DEMİR’in hisse payının açık artırma usulü ile satışı Müdürlüğümüzden talep edilmiştir. Müdürlüğümüzce söz konusu malikin hisse payının açık artırma usulü ile satışının 14.07.2020 tarihinde saat 11.00’de yapılmasına karar verilmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre bütün maliklere bildirimde bulunulmuştur.

Ancak açık artırma usulü ile yapılan satış esnasında, üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlar tarafından Feride Demir’in hisse payına pey sürülmediğinden açık artırma usulü ile satış işlemi yapılamamıştır. Bu nedenle, 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 12. fıkrasındaki ““Yapılan ilk satışta satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak istenmemesi durumunda; yeniden yapılacak satış işleminin yeri ve hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenerek tutanağa bağlanır. Bu tutanağın bir örneği satış için huzurda bulunan maliklere verilir. Satışı yapılacak hisseye ilişkin bilgiler ile satışın yapılacağı yer, tarih ve saat Müdürlük yayın araçlarıyla ve ilan panosuna asılacak yazı ile ilan edilir. Yeniden yapılacak satış işlemi neticesinde yine satış gerçekleşmez ise, satış gerçekleşinceye kadar her satış işleminin sonunda yapılacak diğer satışın yeri, tarihi ve saati bu fıkra hükümlerine göre belirlenerek ilan edilir.” hüküm gereğince aşağıda bilgileri verilen payın bir sonraki satışının 26.08.2020 tarihinde saat 11:00’de yapılmasına karar verilmiş ancak yine yeterli katılım sağlanamadığından söz konusu paylı satış ihalesi gerçekleştirilememiştir. Bahsi geçen yasa hükümlerince Feride Demir’e ait hisse payının satış ihalesine ilişkin ilan 31.08.2020-15.09.2020 tarihleri arasında web sitemizde yayınlanmakta olup, söz konusu satış ihalesi 18.09.2020 tarihinde saat 11:00’de Şişli Belediye Başkanlığı – 5. Kat Toplantı Salonunda (Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No:8) yeniden satış işlemi yapılmasına karar verilmiştir.

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 11. fıkrasındaki hüküm gereğince söz konusu maliklerin hisselerinin satışına anlaşma sağlayan paydaşlar ve anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslar katılabilecektir.

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 13. fıkrasındaki hüküm gereğince satışa 3. kişilerin katılmak istemesi durumunda; satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak Müdürlüğümüze beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 637345569965760811-Ekensel Dönüşüm Müdürlüğü Ek.jpg

 

Bizden Haberler