Plan ve Proje Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğümüz; sürdürülebilir, sağlıklı ve planlı bir Şişli amacıyla, üst ölçekli plan kararları doğrultusunda uygulama imar planları hazırlar, uygulamaya ilişkin faaliyetleri gerçekleştirilmesini sağlar. Kent içi ulaşımın rahatlaması ve şehir estetiğinin iyileştirilmesi amacıyla ulaşım planlamasını yapar, sokak, meydan düzenlemesi, yaya yolları projeleri hazırlar. Müdürlüğümüz ayrıca tarihi ve doğal sit alanlarının mekânsal kalitelerini yükseltmek için altyapı ve üstyapıyı geliştirmek amacıyla proje çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

PLANLAR

Planlar; imar mevzuatında belirtilen ana esaslar doğrultusunda hazırlanan, ayrıntılı teknik, ekonomik, coğrafi, vb. araştırmalara ve üst normda yer alan hukuk kurallarına (anayasa, kanun) dayanan, bölgesel ve yöresel koşullarla şekillenen, özel mülkiyet üzerindeki yapılanma hakkını belirleyerek sınırlamalar yaratan, kamu yararı kararını kendiliğinden doğuran, çizili belgeleri ve bunların eki olan yazılı metinleriyle (plan açıklama raporları, plan notları) düzenleyici işlem niteliği kazanan, sosyal, ekonomik, teknolojik, çevresel koşulları, ülke koşullarını gözeterek hukuk devletinin ilkeleri doğrultusunda yanıt vermek zorunda olan hukuki belgelerdir.

·         Nazım İmar Planı

Nazım imar planının amacı şehirsel yerleşme ve gelişmenin prensip, yön ve hacmini belirtmek, genel anlamda yol göstermektir. Nazım imar planı bir şehirsel yerleşmenin belirli bir süre için yerleşme prensipleri ve gelişmesinin nitelik ve niceliğini kesin olarak belirtmeden ana hatları ile veren, geleceğe ait kararları içeren, uygulama imar planları ve detay planları için ön şart olup bu planlar için planlama politikalarını tesbit eden, yön gösteren, nizam vermekten çok ana ilkeleri kapsayan ve arazi kullanış esaslarını ifade eden, plandır.

Nazım imar planları için kullanılması gerekli belli bir ölçek yoktur. Bununla beraber planlamanın detayını kaybettirmeden olanaklar nisbetinde az paftada gösterilecek bir ölçek seçilmelidir. Genellikle, en çok kullanılan ölçek ise 1/5000’dir. 5216 sayılı Yasa’ya göre nazım imar planı yapma, onaylama ve değiştirme yetkisi büyük şehir belediyelerinin yetkisindedir.

·         Uygulama İmar Planları

1/1000 ölçekli, tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı kararlarına uyumlu sosyal ve teknik altyapılara ilişkin bilgileri içeren çeşitli bölgelerin imar adalarını ve buradaki yapıların yoğunluk ve düzenini, yol imar istikametleri ile genişlik ve ölçülerini, yapılaşmanın simgesi veya TAKS, KAKS, YHKS ölçüleri, blok ölçüleri ve irtifaları, emsal, ön-yan-arka bahçe mesafeleri gibi bilgileri ayrıntılı olarak gösterecek biçimde hazırlanır.

·         Planların Onaylanması

Parsel ilgililerince önerilen uygulama imar planı ve uygulama imar planı plan değişiklikleri, ilçe belediye meclisince uygun görülürse, büyükşehir belediyesine gönderilir. Büyükşehir belediye meclisince de uygun görülürse büyükşehir belediye başkanınca onaylanır. Onaylanan planlar ilçe belediyesince 1 ay süre ile askı panosuna asılır. İtirazlar olursa ilçe belediye meclisine görüşülmek üzere iletilir ve aynı prosedür tekrarlanır.

·         Plan Değişikliği

İlgili idarece, plan değişikliği gündeme geldiğinde; plan müellifinin görüşünün alınması gerekli olup; plan değişikliğinin ilgili mevzuata ve plan ana kararlarına etkisinin yanı sıra, kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları açısından incelenmesi gerekmektedir.

·         Plan veya Plan Tadili Tekliflerinde Gereken Belgeler

·         İlgilisinin talebe ilişkin dilekçesi

·         Mülkiyet belgesi (tapu senedi, tapu tescil belgesi veya bu belgeler yerine geçecek belge (noter tasdikli)

·         Bu belgede adı geçen maliklerin kendisi başvurmuyor ise noter tasdikli muvafakatname / vekaletnameler ve imza sirküleri,

·         Teklife ait parsel veya parsellerin (ilgili bölgenin) işaretlenmiş olduğu yürürlükteki nazım imar planı ve uygulama imar planları,

·         İmar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarınca hazırlanmış yürürlükte olan plan / halihazır harita üzerine çizilmiş 11 adet teklif plan paftası,

·         Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’te öngörülen nitelik ve içerikte hazırlanan, inceleme ve araştırmaları içeren Plan Açıklama Raporu,

·         Jeolojik-jeofizik-jeoteknik incelemelere göre arazinin uygunluğuna dair Jeolojik Etüd Raporu,

·         TMMOB Şehir Plancıları Odası büro tescil belgesi, -1/1000 ölçekli koordinatlı kadastral çap, kadastral pafta örneği,

·         İlgili kurum ve kuruluş görüşleri

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: planproje@sisli.bel.tr

Bizden Haberler