ŞİŞLİ İLÇESİ GENELİNDE BULUNAN METRUK YAPILAR

İlgi (a) Şişli Kaymakamlığı yazısında 2016-2018 Uyuşturucu Eylem Planı kapsamında belirlenen metruk yapılara ait gerekli çalışmaların yapılarak belirli periyotlarda Kaymakamlık aracılığı ile İstanbul Valiliği'ne bildirilmesi talep edilmiştir.

Bahse konu metruk yapılar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde '' Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019- 7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır.'' 

ŞİŞLİ İLÇESİ GENELİNDE BULUNAN METRUK YAPILAR.pdf