Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 9045 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin U.İ.P. Değişikliği

Şişli-Mecidiyeköy Mahallesi, 247DY3D pafta, 9045 ada, 2 ve 4 sayılı parsellerin yürürlükteki planda parsel sınırı ile aplikasyon krokisinin uyuşmadığı belirtilerek plan düzenlenmesini içeren UİP:5910,43 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.10.2019 gün ve 670 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Büyükşehir Belediye Başkanınca 08.11.2019 tarihinde aynen onanmıştır. 

Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 9045 ada, 2 ve 4-parsellere ilişkin U.İ.P. Değişikliği

Onanlı Plan Paftası Örneği