ŞİŞLİ’DE RİSKLİ BİNALAR İÇİN İBB İLE BÜYÜK ADIM

ŞİŞLİ’DE RİSKLİ BİNALAR İÇİN İBB İLE BÜYÜK ADIM

Şişli İlçesi sınırları dahilinde onaylanan Riskli Yapılara İlişkin Plan Notu İlavesine istinaden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca gerek internet sayfasında, gerek tabela yoluyla, gerekse SMS yoluyla vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılmaktadır. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda;  

Mer’i Uygulama Planı’ndan önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izni belgesi almış olan; mer’i imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda mer’i imar planındaki fonksiyonu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konut toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır. 

1.a) Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak vb. ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir. 

1.b) 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesine göre uygulama yapılmış binalar için bu plan notu geçerli değildir.  

1.c) Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirilmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.  

1.d) Metro hatlarında etkilenen parseller için ilgili kurumlardan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.  

1.e) Açıklanmayan hususlarda mer’i yönetmelik hükümleri ile mer’i plan notları geçerlidir.” Şeklinde plan notları belirlenmiştir. 

Söz konusu plan notunun içeriği, donatı alanında kalmayan, yürürlükteki planlar ile imar hakkı düşen; mer’i uygulama imar planından önce yapılan riskli olan yapıların ruhsatlı veya iskanlı olmaları şartıyla toplam inşaat metrekareleri ve kat adedine göre yeniden yapılaşmalarını kolaylaştırmasıdır.

Plan değişikliğini aşağıdaki link üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

https://planaski.ibb.gov.tr/?id=79897