Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz; stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme ve yönetim bilgi sistemi kapsamında görevlerini yürütür.

Müdürlüğümüz kanunla kendisine verilmiş olan görevlerini aşağıdaki fonksiyonlar kapsamında yürütür;

·         Stratejik Yönetim ve Planlama,

·         Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme

·         Yönetim Bilgi Sistemi

·         Mali Hizmetler

GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında;

·         İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

·         Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

·         Belediyemizin faaliyet raporunu hazırlamak.

·         Belediyemizin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

·         Şişli Belediyesi görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

·         Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği arttırıcı tedbirler alınması için çalışmalar yapmak.

·         Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

·         İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

·         İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

·         İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek ve raporlamak.

Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında;

·         Belediyemizin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

·         Şişli Belediyesi yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

·         Belediyemizin, birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu takip etmek ve değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında;

·         Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

·         Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

·         İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

Malî hizmetler fonksiyonu kapsamında;

·         Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

·         Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

·         Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.

·         İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

·         Belediyemizin faaliyet raporunun hazırlanması çalışmalarını koordine etmek

·         malî istatistikler hazırlamak.

·         İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

·         Şişli Belediyesi’nin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

·         Ön malî kontrol görevini yürütmek.

·         Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-posta: strateji@sisli.bel.tr

 

Bizden Haberler