Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü; belediye başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlarla encümen başkanı ve üyelerinin encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemler hariç tüm işlemlerle kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelikte gösterilen ve belediye başkanı tarafından verilen teftiş hizmetlerini gerçekleştirmekle sorumludur. Belediyemizin tüm personeli hakkında gerek görüldüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümleri doğrultusunda gerekli disiplin soruşturmasını yapmakla yükümlüdür.

GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Müdürlüğümüz kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın arttırılmasını, Belediyemizin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp belediye başkanına sunar. 

Belediye başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile encümen başkanı ve üyelerinin encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç, tüm belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütür.

Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve belediye başkanınca verilen teftiş hizmetlerini yerine getirir.

Belediyenin tüm birimlerinin personeli hakkında, (İçişleri Bakanlığı, vilayet, savcılık, kaymakamlık, Şişli Belediye Başkanlığı vb. makamlara) intikal eden şikayetleri kaymakamlık makamının görev emri gereğince, araştırır, adli, idari ve disiplin yönünden değerlendirir. Gerekirse 4483 sayılı Yasa kapsamında ön inceleme yapar. Ayrıca Birimimiz yönetmeliği doğrultusunda yine çeşitli mercilere intikal eden şikayetleri belediye başkanı adına araştırır, inceler, sonuçlandırmak ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemleri yetkili mercilere iletir.

Müdürlüğümüz göreviyle ilgili alanlarda yapılacak yazışmaları; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel tüm makam, merci ve kişilerle doğrudan, kaymakamlık, valilik ve bakanlıklarla da belediye başkanı aracılığıyla yapmakla görevli ve yetkilidir.

Belediyemizin tüm birimlerinin personeli hakkında, belediye başkanının görev emri gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümleri doğrultusunda gerekli disiplin soruşturmasını yapar.  

Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz belediye başkanının görev emirleri doğrultusunda Belediyemize bağlı birimlerin teftişi, çeşitli mercilerden intikal eden inceleme, araştırma ile kaymakamlık makamından intikal eden ön incelemeleri yaparak ilgili mercilere sunulmasını sağlar.

Belediyenin tüm birimlerinin personeli hakkında, görev emri gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümleri doğrultusunda gerekli disiplin soruşturmasını yapar.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

İletişim Bilgileri

 

Telefon: 444 31 12

 

E-Posta: teftis@sisli.bel.tr

 

Bizden Haberler