Üyelikler

 Rainbow LGBTI Dostu Kentler Ağı’na Katılım ( 6 Eylül 2015 )

Rainbow Şehirler Ağı, dünyanın farklı ülkelerindeki belediyelerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Şişli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının temeli olan eşit hizmet ilkesi kapsamında, Rainbow Şehirler Ağı’na 10.06.2016 tarihinde alınan meclis kararı ardından katılarak eşitlikçi hizmet anlayışını uluslararası alana taşımıştır. Rainbow Şehirler Ağı’nın temel hedefi; yerel yönetimlerin LGBTI alanında uygulayacağı politikaları şekillendirmektir.       

 

Yerel Yönetimlerde Kadın Erkek Eşitliği Şartının İmzalanması  (6 Eylül 2015)

Kadın erkek eşitliği, toplumsal yaşamın her alanında gerçekleştirilmesi gereken ve ancak bir kültür olarak yerleşmesiyle geliştirilebilecek olan temel bir haktır. Bu hak çerçevesinde, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı” hazırlanmıştır. Bu Şart, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin, yetkilerini kullanarak ve ortaklıklar oluşturarak, vatandaşları için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevi edinmelerini amaçlamaktadır. Kadın-erkek eşitliğini, demokrasinin bir gereği ve temel bir hak olarak görmektedir. Bu nedenle, örneğin sağlıktan çocuk bakımına, kamu ihalelerinden emniyete, sosyal bakım hizmetlerinden eğitim öğretime, yerel bazda pek çok alanda eşitliği sağlayıcı tedbirler almayı ve hizmetler sunmayı taahhüt etmelerini imzacı taraflardan istemektedir.

 

Covenant of Mayors ( Belediye Başkanları Sözleşmesi)

“Covenant of Mayors” Belediye Başkanları Sözleşmesi Avrupa Komisyonu bünyesinde 2030 yılına kadar CO2 emisyonunu %40’a kadar aşağıya çekmeyi hedefleyen bir inisiyatiftir. Bu hedef doğrultusunda enerjinin etkin kullanımını ve dönüştürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Şişli Belediyesi olarak, CO2 gazlarından arınmış, küresel ısınmayla mücadele eden, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını özendiren bu sözleşme imzalanmış olup, İklim Eylem ve Adaptasyon Stratejisinin hazırlanması gerekmektedir. 

 

UCLG Dünya Teşkilatı ( Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı)

Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı, Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyete geçmiştir. Teşkilatın temel amacı, “demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak”tır.Kısaca "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler" olarak da anılan yeni dünya teşkilatı, uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in kuruluşu üç ilkeye dayandırılmıştır: demokrasi, yerel özerklik ve hizmet sunumunda desantralizasyon.

100’den fazla ülkeden üyeleri  bulunan yeni dünya teşkilatı,  kentler ve yerel yönetimler alanında  dünyanın en geniş kapsamlı oluşumu haline gelmiştir. Büyüklükleri ve kentsel veya kırsal olma benzeri özellikleri göz önüne alınmaksızın, yerel yönetimlere dünya çapında temsil edilmeleri ve çıkarlarını savunmaları için seslerini duyuracakları bir ortak zemin sunmaktadır. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler,  yerel yönetim konularında Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü konumundadır.

 ICLEI (Sustainable Cities for Local Governments)

ICLEI, Belediyelerin, yerel yönetimlerin, bölgesel yönetimlerin nasıl etkin katılabileceğine dair iklim sözleşmesi sekreteryasında ulusal odak noktası. 2009’dan beri yerel yönetimlerin Birleşmiş Milletler’deki temsilciliğini sürdürüyor. ICLEI, iklim değişikliği ile mücadele sürecinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlamak için. hem yerelde kendi üyelerinin iklim değişikliği ve çözümleri konusunda daha donanımlı olmasını sağlıyor, hem de uluslararası alandaki bu süreçlerin birbiri ile daha entegre ve uyumlu çalışmasını sağlıyor.

 

FemCities

FemCities, ilk adı Milena olan uluslararası bir ağ’dır. Viyana şehrinin bir girişimi olarak 1997 yılında kurulmuştur. Kuruluşunun ilk dönemlerinde Orta ve Doğu Avrupa'daki şehirlere yayılarak, komşu bölgeler olan Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti'ndeki şehirlerdeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasına ve Viyana'da Kadın Çalışmaları Departmanı kurulmasına olanak sağladı.

Kuruluş amacı, yerel yönetimlerden, üniversitelerden ve STK'lardan uzmanların yanı sıra kadınların ve toplumsal cinsiyet meseleleriyle ilgili işletmelerin ve iyi uygulama modellerinin arasındaki iletişimi teşvik etmektir.

Üye kuruluşlar kadınlarla ilgili yapıların oluşturulmasında ve kurumsallaştırılmasında ve daha sonra gerektiğinde topluluk düzeyinde AB direktiflerinin uygulanmasında desteklenmektedir.

ECCAR  ( Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı )

Irkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele konusundaki politikalarını geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunmak isteyen kentler arasında bir ağ kurmayı amaçlayan Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı (ECCAR) 2004 yılında UNESCO tarafından kuruldu. 125’in üzerinde üyeden oluşan ağın içerisinde Helsinki, Barcelona, Oslo, Stockholm, Basel, St. Petersburg gibi kentler yer alıyor. ECCAR çerçevesinde ağ koalisyonu tarafından tüm üyelerin sorumlu olduğu 10 maddelik bir eylem planı belirlendi. Şişli Belediyesi de “Irkçılığa karşı daha ihtiyatlı olunması”, “Irkçılığın ve ayrımcılığın sorgulanması ve belediye politikalarının izlenmesi”, “Irkçılık ve ayrımcılık mağdurlarına daha fazla destek sağlanması”, “Kent sakinlerinin daha çok bilgilendirilmesi ve daha fazla katılımcılık”, “Kentin, eşit fırsat pratiklerinin aktif bir destekçisi haline gelmesi”, “Kentin, eşit fırsatlar sunan bir işveren ve hizmet sağlayıcı olması”, “Barınmaya adil erişim”, “Eğitim yoluyla ırkçılık ve ayrımcılık ile mücadele”, “Kültürel çeşitliliğin desteklenmesi” ve “Nefret suçları ve çatışma yönetimi” başlıklarından oluşan 10 maddelik eylem planını uygulamakla yükümlü olacak. 

 

Cities for Mobility

Hareketli Şehirler Ağı, kentleri daha erişilebilir ve aktif hale getirmek için bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı, buna uygun tedbirlerin alındığı küresel bir ağ’dır. Temel olarak insanı merkeze alan, çevre dostu ve herkes için erişilebilir, sürdürülebilir politikalar ve tedbirler üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Hareketli Şehirler Ağı’nın Avrupa’daki ve diğer uluslararası programlardaki çalışmaları Stuttgart şehri tarafından koordine edilmektedir. 

Hareketli Şehirler Ağı, 2006’da kurulduğundan bu yana dünya çapında, şehirlerde sürdürülebilir hareketlilik alanında önlemlerinin alınması ve yaygınlaştırılmasının desteklenmesi amacıyla belediye başkanları, belediyeden uzmanlar, uygulayıcılar, araştırmacılar ve sivil toplum temsilcileri arasında yakın işbirliğini teşvik ediyor. Bu bağlamda, birçok etkinlik başarılı şekilde organize edilerek, kentsel erişilebilirlik ve hareketlilik alanında çalışma yürüten uzmanlar, yerel ve bölgesel otoriteler ile birlikte diğer girişimlerle çeşitli projelerde buluşturuldu.     Hareketli Şehirler Ağı’nı diğer uluslararası kuruluşlardan farklı kılan ise üyelik aidatının olmayışı ve resmi prosedürlerin daha esnek olduğu açık bir platform olmasıdır. Bisiklet kullanımının teşvikinden, yürüyüş yollarına, toplu taşımaya, trafik düzenlemesi ve elektrikli araçların kullanımına kadar bir çok alanda bilgi ve deneyim paylaşımı yapılmaktadır.

Global Compact

Birleşmiş Milletler Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Evrensel olarak kabul görmüş 10 ilkenin benimsenmesi ve her sene bu ilkeler ışığında faaliyetlerin raporlanması temeline dayanan sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve her türden kurumun (özel sektör ve kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve eğitim kurumları) katılımına açıktır. Global Compact Türkiye’nin bağımsız Sekretaryası TÜSİAD ve TİSK tarafından ortaklaşa üstlenilmektedir. Bu yapı çerçevesinde Genel Merkezi İstanbul’da TÜSİAD, Ankara’da TİSK bünyesinde bulunmaktadır. Global Compact Türkiye, bugün dünyanın önde gelen ulusal ağlarından biri konumunda ve bunda Türkiye’den gelen başarılı vakaların ve kapsamlı çalışmaların büyük role sahip bulunmaktadır. 2015 itibarıyla, Global Compact Türkiye, Global Compact sistemi içerisinde 304 aktif imzacıyla dünyanın on birinci, Avrupa’nın altıncı en büyük Ulusal Ağı konumundadır. Kurumun hedefi, bu kurumsal vatandaşlık vizyonunu, Türkiye’de daha fazla yaygınlaştırarak katılım sağlayan kurumların sayısı bakımından Avrupa’da ilk beş, dünyada da ilk sekiz içerisinde yer almaktır. 

European Alliance of Cities and Regions for the Inclusion of Roma and Travellers - Roman ve Gezginlerin Topluma Dâhil Edilmesi için Kentler ve Bölgeler Avrupa İttifakı

Türkiye’den Bakırköy, Kocaeli ve Şişli bölgelerinin dahil olduğu ağ kapsamında uluslararası arenada Romanlara yönelik kapsayıcı politikaların üretilmesi ve paylaşılması sağlanmaktadır.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği ( SODEM )

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) 2011’de 12 sosyal demokrat İstanbul belediyesinin girişimi ile kurulmuş 2 sene içerisinde 136 üzerinde üye ile yaklaşık 16 milyon kişilik temsil kapasitesine ulaşmıştır. SODEM’in kuruluş amacı üyesi olan Belediyelerin kendi aralarında ve AB’li muhatapları ile siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel diyalog oluşturmasıdır. Böylelikle Belediyelerin hizmet kapasitelerini artırmaları ve Türkiye’nin AB’ye katılımına katkı yapılması hedeflenmektedir.

Bizden Haberler