Veterinerlik Hizmetleri

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarla mücadele etmek, koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin saha çalışmalarıyla da sürekli ve kurumsal olarak sürdürülmesini sağlamak.

İlçemiz sınırları içinde yaşayan, üremeleri ve aşı takipleri sunduğumuz hizmetlerle kontrol altına alınmış sokak hayvanlarının, kanunlarla koruma altına alınmış haklarını da gözeterek, insanlarla uyum içinde yaşayabilecekleri güvenli kent içi alanların oluşturulmasını sağlamaktır.

Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli mesleki sorumluluk gereği “Kısırlaştır, Aşıla, Yerinde Yaşat” İlkesini benimseyerek, iyi uygulama örnekleri içinde yer alan hizmet birimi olabilmek için aralıksız olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

HAYVAN SAĞLIĞI VE BUNA BAĞLI OLARAK GENEL SAĞLIKLA İLGİLİ GÖREVLERİMİZ

* Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almak,

* İlçe sınırları içinde yaşayan sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt altına almak.

* Geçici bakımevinden hayvan sahiplenmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için “Sahipsiz Hayvan Edinme Formu” düzenleyerek sahiplendirme yapmak.

* Kuduzdan şüpheli kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanları müşahede için karantina altına almak.

* Müdürlüğün sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik olarak yürüttüğü tüm faaliyetlerin duyurulması ve halkımızda sahipsiz hayvanların korunması yönünde duyarlılık oluşturmak için etkinlikler düzenlemek, konuyla ilgili afiş, broşür vb. yayınların basımı ve dağıtımını yapmak.

* 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının, ilgili Bakanlıkça yetki verilen personel tarafından, hayvan hakları yönünden denetimini yapmak.

* Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak, salgın hastalık durumlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini uygulayıp, karantina tedbirleri için ilgili kurumlarla eşgüdümü sağlamak.

* Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkları tanıtmak korunma ve çözüm yollarını belirlemek, kişisel hijyen, gıda hijyeni, kent zararlılarıyla mücadele, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı konularında afiş, broşür, yazılı, görüntülü iletişim araçlarını kullanarak eğitim çalışmaları ve seminerler düzenlemek.

* Kasaplar ve balık satış yerlerinin, ruhsat başvurularını uygunluk açısından değerlendirerek ilgili müdürlüğe bilgi vermek

* Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleriyle ilgili olarak gelen şikâyetleri görev, yetki ve sorumluluğu nedeniyle İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne iletmek.

* Biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilçemiz sınırları içinde kent zararlıları olan kemirici ve haşerelerle mücadele edilmesi hizmetlerini yürütmek.

* Vektör mücadelesi hizmetinin yürütülmesinde, uygulama sahalarının fiziksel olarak geliştirilmesine yönelik öneriler sunmak, buna yönelik girişimlere yardımcı olmak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.

* Gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda yapılan ilaçlama uygulamaları sonrasında kişi, kurum ve kuruluşların alması gereken önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

* Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşabilecek salgın hastalıkların yayılmasının engellenmesi, belgesiz ve kaçak hayvan girişlerinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, belirlenen satış ve kesim yerlerinin kontrollerini sağlamak.

* Hayvanlarla ilgili gelen şikâyetleri değerlendirip, şikâyete konu olayı ya da hayvanı yerinde inceleyip, yetkilerimiz doğrultusunda sonuçlandırmak.

 

KISIRLAŞTIR, AŞILA, YERİNDE YAŞAT

Bazı mahallelerimizde sokak köpeklerinin gruplar halinde gezdiği, bazen saldırgan davranışlar sergiledikleri ve özellikle çocuk ve yaşlıları korkuttuğu şikayetleri gelmektedir. Kontrolsüz üreyen sokak hayvanları şehir yaşamının en büyük problemidir. Ancak doğal dengenin sonucu olarak alınan her bir köpeğin yerine, yeni bir köpek yerleşmekte ve yaşam döngüleri devam etmektedir.

 Kısırlaştırılmış, aşıları yapılmış kontrol altında tutulan köpekler, yaşam merkezlerinden ayrılmadığı sürece buralara yeni köpek girişini engelleyeceklerdir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği gereği kısırlaştır, aşıla ve yerinde yaşat çalışmalarımızda bizlere vereceğiniz destek sokak hayvanları sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır. Uzun vadeli, çözümü hedefleyen bu projeye destek vererek sizlerde çözüme katkı sağlayabilirsiniz.

SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON HİZMETLERİMİZ

11.06.2010 kabul tarihli 5996 sayılı   “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “Veteriner hizmetleri ile ilgili faaliyet onayları” başlıklı 11.maddesi hükmü uyarınca yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara bakması yasaklar kapsamına alınmıştır ancak sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı gözetmeksizin tüm acil vakalara anında müdahale edilmektedir.

Rehabilitasyon hizmetleri; sokak hayvanlarının insani yöntemlerle sokaktan toplanması, muayene, tedavi, müşahede, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme işlemlerini kapsamaktadır.

Sokaklarda yaşayan başıboş sokak hayvanlarının kontrolsüz olarak üremeleri, “kısırlaştır, aşıla ve yerinde yaşat” projesinin etkin olarak uygulanmaması, son yıllarda sayıları sürekli olarak artan pet-shoplarda hayvan satışı yapılması ve satılan bu hayvanların bir süre sonra gerek hastalık gerekse bakım masraflarının fazla gelmesi gibi çeşitli nedenlerle sahipleri tarafından sokağa terk edilmeleriyle sahipsiz sokak hayvanları sayısı ciddi artış göstermektedir.

Sahipsiz hayvanların sürü halinde dolaşarak insanları korkutmaları, ısırma vakalarında ısırılan veya buna şahit olmuş kişilerin bilinçaltlarında oluşan korku nedeniyle bazı kişiler sahipsiz hayvanları düşman olarak görmektedir. Anne ve babalar çocuklarını korumak amacıyla başıboş sokak hayvanlarından uzak durmalarını söyleyerek, hayvan sevgisi yerine çocuklarında hayvan korkusu oluşmasına neden olmaktadırlar.

Üreme dönemindeki erkek köpeklerin, yavrulama döneminde anne köpeklerin daha saldırgan ve hırçın olmaları, toplu halde gezdiklerinden geceleri sesleri ile gürültü kirliliğine sebep olmaları onları çok sevenlerin bile şikâyetlerine neden olmaktadır. Kısırlaştırılmadıkları takdirde sayıları sürekli çoğalan hayvanların habitatlarındaki besin kaynakları hepsine yetmemekte, açlık beraberinde hastalıkları getirmektedir. Yeni doğan yavruların çoğu yaşamlarının ilk aylarında açlık, trafik kazaları ya da barınacak güvenli ortamlar bulamadıklarından ölmektedir. Yerleşim alanlarında hasta, zayıf, araçlar tarafından ezilmiş hayvan görüntüleri küçüğünden büyüğüne insanların vicdanlarında ağır bir yük ve üzüntü oluşturmaktadır.

Aralıksız sürdürdüğümüz kısırlaştırma faaliyetlerimiz sonucu, ilçemiz sınırları içinde kısırlaştırılmamış kedi veya köpek kalmaması beklenirken ilçe sınırları dışından yapılan hayvan terkleri yüzünden istenilen hedeflere bir türlü ulaşılamamaktadır. Oysa tüm yerel yönetimlerin aynı uygulamayı benimsemeleri ve eş zamanlı olarak kısırlaştırma faaliyetlerine katılımı halinde, sokak hayvanı sorununun çözümlenebileceği yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesi gereği;

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla ilgili hususlarda belediyeler gerekli tedbirleri alır denilmektedir. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bu yasal dayanak altında çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkezimizde sahipsiz hayvan kayıt ve danışma, muayene ve ameliyathane, ameliyat sonrası operasyon yoğun bakım, kediler için enfeksiyon odası ve hasta takip odası, dış parazit tedavisi için kullanılan banyo odası, röntgen odası, müşahede (gözlem) bölümü ve köpekler için ayrılmış hayvan bakım odaları bulunmaktadır.

Rehabilitasyon merkezimizde geçici olarak barındırılan ortalama 100 adet hayvana her gün düzenli olarak veteriner sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca hayvan dostu gönüllüler tarafından getirilen hasta sokak hayvanlarına günlük rutin tedavi hizmeti de sunulmaktadır. Getirilen hayvanların sayıca çok olması ve her gelen hastaya yatışlı yer sağlama olanağının imkânsızlığı nedeniyle hayvan dostu kişilerle işbirliği içinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Haftanın 7 günü hizmet veren merkezimizde 2018 yılı içinde toplamda 8823 hayvana sağlık hizmeti sunulmuştur. Şişli’de yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarına 2018 yılı içinde 8 Veteriner Hekim, 3 Veteriner Sağlık Teknikeri ve 25 kişiden oluşan yardımcı personel ile veteriner sağlık hizmeti verilmiştir. Merkezimiz de ekibimizce sokaklardan toplanan ve gönüllüler tarafından getirilen sokak hayvanlarının muayene ve tedavileri yapılmakta, iyileşme sonrası da kayıt altına alınarak yasa gereği yaşadıkları yerlere geri bırakılmaktadır. 

SOKAK HAYVANLARININ SAHİPLENDİRİLMESİ SATIN ALMA, SAHİPLEN

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ilgili yönetmeliğinin “Belediyelerin alacağı tedbirler” başlıklı 7. Maddesi (c) bendinde Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla, ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır, denilmektedir.

Sosyal medyadaki “Şişli Belediyesi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi” sayfası aracılığıyla, merkezimizde yuva bekleyen sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmaları sürdürülmekte, kaybolan, sahipleri tarafından aranan veya bulunan hayvanların da ilanları paylaşılmaktadır. Müdürlük faaliyetlerimiz görselleriyle, güncel olarak sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşılarak kampanya ve etkinliklerimizin de tanıtımı yapılmaktadır.

Türkiye de yaklaşık 700.000 başıboş sokak hayvanı olduğu tahmin edilmekte ve bu sayı günden güne artış göstermektedir. Bunların bir kısmı sokaklarımızda, bir kısmı barınaklarda büyük bir kısmı ise ormanlarda yaşamaktadır. Ormanlara terk edilen hayvanlar yaban hayatı için de yaşayan ceylanlar, karacalar ve bitki örtüsü için de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

 SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVANLARA MİKROCHİP UYGULAMASI

Sahipli hayvanların çalınmalar, kaybolmalar ve sokağa terkler nedeniyle bir gün sokakta yaşayan sahipsiz bir hayvan durumuna düşebilme ihtimali her zaman vardır. Bu olasılığı azaltmak, kaybolan hayvanları ailelerine kavuşturmak ve sahipli hayvanlara ait güncel bir veri tabanına sahip olmak için; Şişli Belediyesi tarafından ilçemizde yaşayan sahipli kedi ve köpekler için ücretsiz mikroçip uygulaması başlatılmıştır.

Mikroçip, kedi ve köpeklerde deri altına yerleştirilen, veri tabanına işlenmiş kayıtları içinde barındıran pirinç tanesi büyüklüğünde minik bir elektronik kimliktir. Evcil kedi ve köpeklerini güvence altına almak isteyen vatandaşlarımız mutlaka mikroçip taktırmalıdır. Çiplerdeki numaralar o hayvan için bir çeşit kimlik kartı görevi görmektedir. Kaybolan veya çalınan köpeklerin gerçek sahipleri mikroçipler yardımıyla tespit edildiği için mikroçip uygulamasının yaygınlaşması ve zorunlu hale getirilmesiyle evcil hayvan hırsızlığı ve sahipli hayvanların sokağa terkleri oranında da ciddi oranda azalma olacağı kuşkusuzdur.

Daha önceki yıllarda sokakta yaşayan köpeklerin kulak memesine her köpek için ayrı numarası olan küpeler takılıyor ve kulak içlerine bu numaralar dövme ile de sabitleniyordu. Küpeler düştüğünde veya çıkarıldığında, dövme numaralarını okumak zorlaştığında köpeğin tıbbi geçmişine ulaşmak mümkün olmuyordu. Son birkaç yıldır kulak küpelerine ilave olarak birçok il ve ilçede Belediye Veteriner Hizmetleri tarafından mikroçip uygulamasına geçilmiş ve sokakta yaşayan köpeklerin geçirdikleri operasyonlar, tedaviler ve aşı takipleri de bu elektronik kimlikle digital ortamda kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Bu uygulama sayesinde Resmi veya özel kurumların üye oldukları evcil hayvan kayıt sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak kendilerine gelen-getirilen sahipli veya sahipsiz hayvanlara ait kimlik bilgilerine ve hayvanların tıbbi geçmiş bilgilerine kolaylıkla ulaşmaları sağlanmıştır.(Kısırlaştırma tarihi, Kuduz aşısı, paraziter tedavi vb.)

 SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİ

Pati Büfe

Pati Büfelerin 1 numaralı bölümüne atılan plastik şişe ve metal kutu içecek ambalajlarından sonra   servis kaplarına kuru mama dökülmekte, 2 numaralı bölüme vatandaşlar tarafından dökülen sular da hayvan dostlarımız için aşağıdaki bölmede içme suyu olarak birikmektedir. Sokak hayvanlarının yaşam hakları ve beslenmesinin önemi hakkında farkındalık oluşturan yeni otomatlar ayrıca geri dönüşebilir atıkların toplanmasına aracılık ettiğinden toplumsal çevre bilincinin yaygınlaşmasına da önemli bir katkı sağlamaktadır.

Sürekli olarak çeşitli yazı ve görseller kullanılarak uyarılar yapılmasına rağmen sokak hayvanları için kurulan besleme odaklarına gıda niteliğinde olmayan yabancı maddeler atılmakta ve hayvanların sağlıklı beslenmelerine engel olan bu durum ayrıca görüntü kirliliğine de neden olmaktadır. Bu nedenle besleme odakları düzenli olarak temizlenmekte çevresinde yaşayan hasta hayvanlar görüldüğünde de tedavi için merkezimize alınmaktadır.

Sokak hayvanları yararına kurumsal firmalar tarafından düzenlenen organizasyonlara müdürlüğümüz tarafından destek verilerek, barınaklarda yaşayan hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Aşırı yaz sıcaklarında sokak hayvanlarının susuzluktan ölmemeleri ve toplumda farkındalık yaratmak için başlatılan “Kap bizden, su sizden” projemiz yıllardır sürdürülmekte ve birçok Belediye tarafından da örnek alınıp uygulandığından ülkemiz genelinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Normal şartlarda sokakta yaşayan bir hayvan bir hafta açlığa dayanabilir ama sıcak havalarda 48 saatten fazla susuzluğa dayanması mümkün değildir. Özellikle yaz aylarında hayvanların su ihtiyaçlarının giderilmesi hayati önem taşımaktadır.

Sokak Hayvanları Beslemesinde gösterdikleri duyarlı yaklaşım için Şişlili dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde can dostlarımız sokaklarında yıllardır güven içinde yaşamaya devam etmektedir.

VEKTÖRLE MÜCADELE ( İLAÇLAMA HİZMETLERİ)

Vektörle mücadele hizmetleri, taşıdıkları organizmalarla insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden, besinlerimize ve yaşadığımız yerlere zarar veren haşere ve kemirgenleri kimyasal ve kimyasal olmayan teknikler kullanarak yok etmek veya en az seviyeye indirerek sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamamızı sağlamak için yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Haşereleri doğal hayattan tamamıyla yok etmek mümkün değildir ancak uygun yöntemler belirleyip verdikleri zararları kontrol altına almak mümkündür.

Toplum ve çevre sağlığı düşünülerek vektörle mücadelede kimyasal kullanımının tek elden yürütülmesini sağlama amacıyla; Danıştay 8 Dairesinin 26.03.2008 tarih ve 2008/2269 sayılı kararı ile açık alandaki ilaçlama hizmetleri Büyükşehir Belediyelerine devredilmiştir. Tebliğ edilen karara uygun olarak İstanbul ilinde 2018 yılındaki ilaçlama çalışmaları İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmüştür.

Haşere ile mücadelede çevre ve halk sağlığına önem vererek öncelikle Kültürel, Fiziksel, Biyolojik ve en son olarak Kimyasal mücadele yöntemlerini kullanmaktayız.

Kent zararlılarıyla mücadelede öncelikle zararlıların ortamda oluşmasını, barınmasını ve bu ortamda bulunmayı tercih etmelerini sağlayan faktörleri ortadan kaldırmak gereklidir. Vektörle mücadele çalışmalarımız da bu düşünceyle sürdürülmekte, bu kapsamda vatandaşların bilinçlendirilmesi birinci planda tutularak çalışmalar yürütülmektedir.

Sivrisinek mücadelesinin belkemiğini larva mücadelesi oluşturmaktadır. Ergin uçkun mücadelesi de larva mücadelesini destekleyici olarak uygulanmıştır. Sivrisinek yumurtalarının bırakıldığı su birikintileri kontrol altında tutulmuştur. Tespit edilen üreme odaklarındaki ıslah çalışmaları için uygulamalar yapılarak gerekli tedbirler alınmış ve ilgili kurumlara bilgilendirme yapılmıştır.

İlaçlama hizmetlerimiz, “Biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları hakkında yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır. Havanın ısınmasıyla Mart ve Mayıs aylarında kışlaktan çıkan erginlere yönelik olarak ilaçlamalar yapılmıştır. (Sazlık ve bataklık alanlar, doğal çukurlar, ağaç kovukları, yavaş akan akarsuların kıyısında oluşan su bitkileri ve yosunlarla sarılmış durgun su odakları, havuzlar, sulama kanalları, içinde su birikebilecek her türlü kap ve malzeme, inşaat alanları ve bina temellerinde oluşan birikintiler, fosseptikler, mezarlık alanları, park ve bahçeler, konteynerler ve çöp arabaları) Bu çalışmadaki amaç dinlenme ve üreme yerlerindeki ergin sivrisineklerin yok edilmesidir.

Sıcak yaz günlerinde hayvansal atıklardan ve ev çöplerinden kaynaklanan karasineklerle mücadelede kimyasal ilaçlar kullanılmamıştır. Karasinek şikâyetinin tespit edildiği park ve bahçelerde, hayvanların yoğun olarak yaşadığı yerler ve mesire alanlarında, sinek tuzakları olan organik yemler ve tuzak ipleri kullanılarak çevre dostu bir çalışmayla hedef canlılarla mücadele edilmiştir.

Kimyasal maddelerin yaşamın her alanında yoğun olarak kullanılmaya başlanması ve kontrolsüz kimyasal kullanımın yarattığı ciddi sağlık ve çevre sorunları hakkında vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için bilgilendirici ve eğitici mesajlarımız ilan panoları ve sosyal medya aracılığıyla duyurulmaktadır.

Günlük hayatımızda çokça karşılaştığımız çevre sorunlarının birçoğu kullandığımız bazı kimyasal ürünlerden kaynaklanmaktadır. Bilim ve teknolojinin sadece faydacılık anlayışı ile gelişmesi ekolojik sistemi tahrip etmekte, çevreye de sürekli şekilde yeni kimyasal maddeler sağlamaktadır.

Biyosidal ilaçlar kent zararlılarıyla mücadelede çok önemli bir yere sahiptir, Ancak bunların insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemesi; toprakta, suda ve havada kalıntı bırakması, hedef zararlılarda dayanıklılık meydana getirmesi gibi birçok istenmeyen etkilerinin de bulunduğu bir gerçektir. İnsan sağlığı, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının ön plana çıkartıldığı günümüz dünyasında kimyasal ilaçlar da sorgulanmaya başlanmıştır. Kimyasalların bilinçli kullanımı yönünde tedbirler alınırken, kimyasalların kullanımının azaltılması için de yeni politikalar benimsenmeye başlanmıştır. 

Entegre (kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal) olarak yapılan mücadele de üreme kaynağı olabilecek tüm noktalarda 2 ayrı araç ve ekibimizle Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan açık alan vektör mücadele çalışmalarına da destek verilmektedir.

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİNİN DENETİMİ

5179 sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelik gereğince, Belediyelerin ruhsatla ilgili hakları saklı kalmak üzere, gıda ile ilgili üretim, dağıtım ve satış yerlerini denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmiştir.

Gıdaya ilişkin her türlü şikayet veya taleplerinizi ALO 174 Gıda Hattına iletebilirsiniz.

Ayrıca; 

Gıdaya ilişkini ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi  alo174@tarim.gov.tr  e-posta adresi üzerinden bildirebilir aynı zamanda gıda güvenilirliği noktasında yaşanabilecek her türlü sorun ve sıkıntıda il/ilçe tarım müdürlükleriyle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

ŞİŞLİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

https://istanbul.tarimorman.gov.tr/

Ayrıntılı bilgi için;

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM

KUDUZ AŞISI,  SAHİPLİ VE SAHİPSİZ TÜM HAYVANLARA ÜCRETSİZ OLARAK UYGULANMAKTADIR.

İnsanoğlunun varoluşundan bugüne kadar hayvanlar, insan hayatına sundukları birçok olumlu faktörün yanı sıra" kontrolsüz ve denetimsiz ortamlarda özellikle insan sağlığını tehdit eden birçok, olumsuz unsuru da beraberinde getirmektedir. Olumsuz unsurlar içinde en büyük payı zoonoz (doğal koşullarda insanların ve hayvanların birbirine bulaşan hastalığı) hastalıklar almaktadır. Sağlık kuralları dikkate alınmadan kontrolsüzce yetiştirilen hayvanlardan kaynaklanan hastalıklar, halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu hastalıklardan gerek hayvanlar gerek insanlar için en dramatik sonucu yaratanlardan bir tanesi şüphesiz kuduzdur. Kuduz hastalığını bu kadar dramatik ve korkunç yapan neden hastalığın tedavisinin mümkün olmaması ve mutlak ölümle sonuçlanmasıdır. Türkiye, köpek kuduzunun görüldüğü hemen hemen tek Avrupa ülkesidir. Bu nedenle kuduzla mücadelede sokak hayvanlarında üremenin durdurulması için yapılan kısırlaştırma ve kuduza karşı koruyucu aşılama çalışmalarının devamlılığını sağlamak büyük önem arz etmektedir.    

Resmi Gazetede yayımlanan ihbarı mecburi hayvan hastalıkları listesinde de bulunan Kuduz hastalığına karşı sahipli ve sahipsiz hayvanlara aşı kampanyaları düzenlenerek iş ve işlem sayıları her ay Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye’de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi kapsamında müdürlüğümüzce 2018 yılı içinde 2532 doz kuduz aşısı uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Bilgi için;

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/mev/mev_yonr/y_kuduz_kont_kor_y.pdf

Toplum Bilinci Oluşturmaya YÖNELİK FAALİYETLER

Müdürlüğümüz 2018 yılı içinde de toplum ve hayvan sağlığı, hayvan hakları ve refahı, şehir yaşamı içinde yaşam ortağımız olan evcil hayvanlar ile ilgili bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla farklı projeler geliştirmiştir.

ACİL DURUMLAR İÇİN HASTA HAYVAN TAŞIMA ÇANTALARI

Tıbbi yardım alamayan küçük dostlarımızın %70'i maalesef kazalardan sonraki ilk 30 dakika içerisinde hayatlarını kaybetmektedir. Özellikle trafik kazası mağduru, açık yarası olan hayvanların kaza sonrası ilk 30 dakikada tedavi merkezlerine ulaştırılması hayati önem taşımaktadır. Yolda yaralı bir hayvanla karşılaşıp yardımcı olmak isteyen kişinin aklına ilk olarak bağlı bulunduğu Belediye ile irtibata geçmek gelmektedir. Kent içi trafiğinin yoğunluğu düşünüldüğünde destek ekibinin oraya ulaşması en iyimser şartlarla zaten yarım saati geçmektedir. Hasta ve yaralı hayvanların en yakın tedavi merkezlerine vatandaşlarımız tarafından ulaştırılması için her zaman el altında bulundurulacak yer kaplamayan acil durumlar için demonte hasta taşıma çantaları tasarlanmıştır.

Taşıma çantalarımızın yüzeylerinde hayat kurtarmaya odaklı geliştirilen sosyal sorumluluk projesi Vetmapp görselleri yerleştirilerek aynı zaman da projenin tanıtımına da katkı sağlanmıştır. Hayvan dostu genç arkadaşlarımız tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilen VETMAPP uygulaması cep telefonlarına ve tabletlere ücretsiz olarak indirilebilmekte ve yardımsever vatandaşlarımızın o anda ihtiyaç duydukları  tüm bilgileri içinde barındırmaktadır.

Vetmapp uygulaması canlarımızın yaşam mücadelesi verdikleri o hayati dakikalarda, onların tibbi destek alabilecekleri en yakın veteriner kliniklerine nasıl ulaşabileceğini bizlere göstermektedir. Ayrıca seçilen lokasyonun tüm iletişim bilgilerine anında erişim, arama gerçekleştirme ve tedavi merkezlerinin kapısının önüne kadar navigasyon hizmeti de kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız olarak sunulmaktadır. 

Aracı olan hayvan dostu kişilere demonte halde olan ve yer kaplamayan taşıma çantalarını mutlaka bagajlarında bulundurmaları, seyir halindeyken yolda gördükleri yaralı hayvanları alarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmalarının hayati önemi konusunda sürekli olarak bilgilendirmeler de yapılmaktadır.

POLİPROPİLEN KEDİ EVLERİ

Kötü hava koşullarında sığınacak yer bulamayan sokak kedileri için ilçe sakinlerimiz sokak aralarına kartondan yaptıkları evleri yerleştirseler de Müdürlüğümüze bu konu hakkında sınırsız sayıda başvuru yapılmaktadır. Herkesin kendi imkânları ölçüsünde kartondan, suntadan ya da eski kullanılmayan eşyalardan yaptıkları sığınma alanlarının görüntü kirliliği oluşturduğu hakkında da şikâyetler alınmaktadır. Hayvan dostu Kumbara Projesi kapsamında vatandaş katılımıyla yaptırılan ahşap kedi evlerini talep eden tüm kişilere dağıtmamız kent içi düzeni  nedeniyle mümkün değildir. Aşırı kar yağışında Şişlililer tarafından bakılan sokak kedilerine Polipropilen malzemeden taşıması ve kurması kolay demonte kedi evleri yaptırılarak vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

SEYYAR BESLEME KAPLARI

Hayvan ve çevre hakları ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri Şişli Belediyesi tarafından yıllar önce başlatılan KAP BİZDEN, SU SİZDEN  kampanyasına  destek vererek ülke çapında yaygınlaşmasını sağlamışlardır.

TASMALAR İÇİN POŞET DİSPENSERLERİ

İlçemizde can dostu ile beraber yaşayan pek çok aile bulunmaktadır. Şişli’nin her yerinde sahipleriyle birlikte gezintiye çıkan köpekleri görebiliriz. Gezinti sırasında doğal ihtiyaçlarını gideren köpeklerin yerde bıraktığı atıkların bir kısmı bilinçli sahipleri tarafından alınmakta bazıları da ne yazık ki toplanmamaktadır. Toplanmayan bu atıklar çevremizde istenmeyen görüntülerin oluşması yanında önemli bir halk sağlığı sorunu da teşkil etmektedir.

Hayvanların atıkları özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte sinekler için üreme ortamı oluşturmakta bu da çok sayıda şikâyete konu olmaktadır.

Güzel bir yaklaşımla kimseyi kırmadan, incitmeden konunun önemini gündeme taşımak için uzun yıllardır Şişli’de yaşayan Gaspar’ın mesajlarıyla kamuoyu oluşturulması ve farkındalık yaratılması hedeflenmiştir. Bu amaçla köpeklerin tasmalarına takılabilen atıkları toplamada kullanılan poşet dispenserleri yaptırılarak ilçemizdeki hayvansever gruplara dağıtılmıştır.

ÖZEL GÜNLER İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinde, Veteriner İşleri Müdürlüğü Instagram’ı aktif olarak kullanmaktadır. 

 OKUL EĞİTİMLERİ

Hayvan sevgisiyle tanışan çocuklar ve gençler hayvanlarla dost ve çevresine duyarlı insanlar olarak yetişirler. Diğer canlıları sevmek ve onlara saygı duymak, onları tanımakla başlar. Bu nedenle hayvanlara dokunmak istediklerinde çocuklarımızı  engellememek, korkutmamak, olumsuz düşüncelere sahip olmamalarını sağlamak gerekir. Okul ziyaretlerinde çocuklarımız ve gençlerimiz merkezimizde barındırılan hayvanlarımız için ihtiyaç duyabilecekleri mama ve malzemeleri getirmekte, gözetimimiz altında onları besleyerek hayvanlarla güvenli iletişim kurmayı da öğrenmektedirler.

İlköğretim öğrencilerinin hayvanların yaşam hakları konusunda bilinçlendirilmeleri sokak hayvanları sorunlarının çözümünde en temel noktalardan biridir.

Merkezimize gelen çocuklara neler öğretiyoruz;

- Petshoplardan satın almayıp kimsesiz ve mağdur hayvanları sahiplenilmelidir.

- Evcil hayvanlar aile bireylerinden biridir ve asla terk edilmemelidir.

- Sokaklarda yaşayan küpeli ve aşılı köpekler insanlar için tehdit değildir.

- Acil yardıma ihtiyacı olan bir hayvan görüldüğünde duyarsız kalınmayıp Belediye  Veteriner hizmetlerinden yardım istenmelidir.

Merkezimize gelen çocuklara, hayvanlarla doğru iletişim yöntemlerinin anlatıldığı boyama kitapları, sokaklarındaki hayvanları beslemeleri için mama ve su kapları verilerek farkındalıklarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Üniversitelerde gençlerin oluşturduğu hayvan hakları kulüplerinin yaptıkları ziyaretler hayvan sağlığı refahı ve hakları açısından büyük öneme sahiptir. Merkezimizi ziyaret eden öğrenciler kulüplerinin faaliyetleri çerçevesinde ülke genelinde daha başka pek çok bakımevi ve rehabilitasyon merkezi ziyaretleri yapmakta, merkezimizde gördükleri projeleri diğer il ve ilçelere de taşımaktadırlar. Sokak hayvanları yararına geliştirdiğimiz projelerin halk tarafından sevilip benimsenmesi ve başka kurumlara örnek gösterilmesi çalışanlarımızın motivasyonlarını da olumlu yönde etkilemektedir.

Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde saat 23.00’ e kadar Veteriner hekim bulunmakta, hayvan bakım ve temizliğini takip eden yeterli sayıda işçi personel görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

Mail: veteriner@sisli.bel.tr

 

Bizden Haberler