Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğümüz; ruhsatsız (yapı izin belgesi olmayan) kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve ruhsatlı (yapı izin belgesi olan) binaların onaylı projelerine uygun olarak tamamlanıp iskan alınmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmak ve denetimlerin ardından herhangi bir usulsüzlük söz konusu ise gerekli iş ve işlemleri yapmakla sorumludur. Çevre sağlığını tehdit eden (yıkılacak derecede tehlikeli veya metruk) yapılarla ilgili gerekli tedbirleri almak ve işlemlerini yürütmekle görevli olan müdürlüktür. 

GÖREV ve SORUMLULUKLAR

·         Müdürlüğümüz Şişli sınırları içerisinde, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve yönetmeliklere göre inşaatların ruhsat ve ekine uygun yapılmasını sağlamak ve aykırı uygulamaları ilgili idareye bildirmek, sorumluluğu ve yükümlülüğü yüklenilen yapı denetimi firmalarının talepleri doğrultusunda işlem yapar.

·         Vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişlerini kontrol ederek ödenmesi için ilgili idareye gönderir.

·         Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak mer-i mevzuat hükümlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygular.

·         Sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırır.

·         Yapı denetim firmaları tarafından bildirimde bulunulan ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında, 3194 sayılı İmar Yasası kapsamında yasal işlemleri yapar.

·         Kat irtifak listelerini onaylayarak tapu müdürlüğüne gönderir.

·         Gerekli durumlarda röleve projesi onaylar.

·         İlçemizdeki tüm mahallelerin düzenli bir program dahilinde yapı kontörünü yapar ve tespit edilen yasa ve yönetmeliklere aykırı yapılarla kaçak yapılar hakkında 3194 sayılı Yasa’nın ilgili maddeleri kapsamında işlem yapar.

·         775 sayılı Yasa’nın 18.maddesi gereği tapusuz bölgelerde tespit edilen kaçak yapıları Zabıta Müdürlüğü’ne bildirir.

·         Yıkılacak derecede tehlikeli binalar ve metruk halindeki binalarla ilgili gerekli yasal işlemleri yapar.

·         Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli görevleri yerine getirir.

·         Müteahhitlerin ve yapı denetim firmalarının sicillerini tutar.

·         Yapı denetim firmalarının talep ettikleri yılsonu ve seviye onaylarını yapar.

·         Yapımı tamamlanan binalara İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenler.

·         Yıkım Belgesi verir.

·         İskele belgesi ve tamirat izni verir.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: yapikontrol@sisli.bel.tr

Bizden Haberler