ZABITA MEMURU ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

ZABITA ALIMI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

ZABITA MEMURU ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

A – GENEL AÇIKLAMA

Başkanlığımız Zabıta Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere, boş bulunan Zabıta Memuru kadrolarına lisans düzeyinde Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 17 Ağustos 2020 – 01 Ekim 2020 tarihleri arasında adaylar başvurularını yapmış ve KPSS puanlarına göre yapılan sıralama sonrasında ihtiyacın beş katı sayısında Zabıta Memuru adayları 26 Ekim 2020– 27 Ekim 2020 tarihleri arasında sözlü ve uygulamalı sınava alınmıştır.

Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, yapılan sınavda başarılı olup, asıl listede yer alan adayların atanmasına esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir.

Genel Belgeler:

1. Dilekçe (örnekleri aşağıda mevcut)

2. Atama Beyan Formu (Adli sicil beyanı ve erkek adaylar için askerlik beyanı)

3. Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu

4. Kan grubu kartı fotokopisi (1 adet)

5. Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi

6. Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 50 mm x 60 mm boyutlarında biyometrik fotoğraf (6 adet)

7. Yerleşim belgesi (e-devletten alınabilir)

Özel Belgeler:

1. Öğrenim durumu itibariyle lisans düzeyinden yerleştirilen adaylardan diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

2. Öğrenim durumu itibariyle lisans düzeyinden yerleştirilen adaylardan, varsa lisansüstü öğrenim bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

3. Daha önce bir şekilde (399 SKHK, 657/4-B, Vekil Memurluk vb.) Emekli Sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidirler.

4. Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)

Sınavı kazanan adaylardan halen askerlik hizmetini ifa etmekte olanların, askerde olduklarına dair belgeyi ekleyerek sundukları bir dilekçeyi (aşağıda örneği mevcut) posta yoluyla Başkanlığımıza ulaştırmaları ve terhislerine müteakiben, atanmasına esas evraklarını tamamlayarak en geç bir ay içerisinde ayrıca müracaat etmeleri gerekmektedir.

B – BELGE TESLİMİ

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 11.11.2020 – 20.11.2020 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (sadece iş günlerinde) Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (5. Kat) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Askerlik hizmetini ifa etmekte olanlar hariç olmak üzere posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

C – DEĞERLENDİRME

Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır. Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

D – SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından (09.11.2020) itibaren yedi gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılabilir.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Dilekçe örnekleri:

İlk defa Devlet memuru olacaklar için tıklayınız.(Ek-1)
Halen bir kamu kurum veya kuruluşunda memur olarak çalışanlar için tıklayınız. (Ek-2)
Vatani görevini yapmakta olan ya da askerliği sevkini aldıranlar için tıklayınız.(Ek-3)
Atama Beyan Formu için tıklayınız.(Ek-4)
Bizden Haberler